ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดพิมพ์ ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 200 ภาพ พร้อมคำอธิบายใต้ภาพ ซึ่งทรงถ่ายไว้ตั้งแต่พ.ศ . 2498 - 2555 ทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน  ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 4 พระองค์ในพระอริยาบทส่วนพระองค์ ภาพถ่ายจากมุมมองสายพระเนตรที่ทรงถ่ายไว้ขณะที่พระองค์ทรงงาน ขณะประทับที่โรงพยาบาลศิริราช และขณะประทับที่พระราชวังไกลกังวล เป็นต้น  
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App