ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน


ถ่ายทอดบทวิเคราะห์และการศึกษาเปรียบเทียบของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ ชนชั้นในสังคมไทย วัฒนธรรมการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย บทบาทและอำนาจของผู้หญิงในการเมืองไทย ความสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างกลุ่มต่างๆ และปัญหาประชาธิปไตยไทยในศตวรรษที่ 21  วิพากษ์ประเด็นอำนาจของชนชั้นนำในระบบราชการหลังการปฏิวัติการปกครอง พ.ศ. 2475 รวมถึงระบบประชาธิปไตยครึ่งใบที่เริ่มในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศึกษาความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นหลังยุคสงคราม เปรียบเทียบการสร้างรัฐใหม่ในสมัยการปฏิรูปเมจิ และการสร้างรัฐไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App