สุขภาพคนไทย 2560: เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน


รวบรวมสถิติ 11 ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย ได้แก่ สุขภาพมารดา การเกิดและคุณภาพเด็ก โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โรคไม่ติดต่อ การใช้สารเสพติด อุบัติเหตุทางจราจร อนามัยการเจริญพันธุ์ มลพิษ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ภาพรวมเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ (Sustainable Development Goals: SDG 3- Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages) รายงานการณ์ด้านสุขภาพของคนไทย รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เช่น พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น นำเสนอโครงการเพื่อสุขภาพคนไทย 4 โครงการ ได้แก่ สิทธิบัตรทองสำหรับผู้พิการทุกคน หรือแพทยสมาคมโลก ยกโครงการบัตรทองเป็นแม่แบบของเอเชีย กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสุขภาพคนไทย และเรื่อง เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App