พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น = Cyberbullying Behavior among Adolescents


กล่าวถึงพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ครอบคลุมความหมาย ประเภท สาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์  ทบทวนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ อาทิเช่น ทฤษฎีทางชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ในต่างประเทศ เช่น ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ยกตัวอย่างพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์จากข่าวและสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกในโลกไซเบอร์ในประเทศไทย  ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่น พัฒนาการและธรรมชาติของวัยรุ่น แนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ  นำเสนอกรณีศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ อธิบายสภาพลักษณะของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์ ลักษณะวิธีจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ และการป้องกันและการจัดการพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยรวบรวมตัวอย่างการจัดการพฤติกรรมดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและในประเทศอังกฤษ กล่าวถึงบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App