ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง


ศึกษาการสร้างประเพณีประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขงใน 7 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์  การปรับเปลี่ยนจากจารีตสู่ประเพณีประดิษฐ์ และประเภทของประเพณีประดิษฐ์ในสังคมอีสานร่วมสมัย ศึกษาภาษา ลักษณะการตั้งชื่อ และวิธีนำเสนอภาพประเพณีประดิษฐ์ วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างการประดิษฐ์ประเพณี เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์อีสาน ประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซ้าย ศึกษาความสัมพันธ์ของประเพณีอีสานกับความเป็นชาติไทยภายใต้การแทรกแซงจากรัฐ ระบบทุนนิยม ชาติพันธุ์และประเพณีข้ามพรมแดน ผลการศึกษาพบว่าประเพณีประดิษฐ์มีจุดเชื่อมโยงจากการให้ความสำคัญเชิงคุณค่าต่อประเพณีแบบจารีตซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบชาวบ้านที่เน้นเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา  และมีการใช้เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้และเข้าใจ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาเอื้อเฟื้องานวิจัย 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App