พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช: มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

รวบรวมการศึกษาประวัติศาสตร์การก่อสร้างของวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช หลักฐานทางประวัติศาสตร์  สถาปัตยกรรมและโบราณคดี การวางผังบริเวณ และตัวอาคาร กล่าวถึง ผังเมืองและทำเลที่ตั้ง พัฒนาการของผังบริเวรวัดจากอดีต-ปัจจุบัน ที่มาของชื่อพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  มรดกพุทธศิลปสถาปัตยกรรม พระพุทธฏิมาและซุ้มเรือนแก้วปูนปั้นในวิหารทัพเกษตร รวมถึงแรงบันดาลใจสู่การสร้างพุทธศาสนสถาปัตยกรรมในดินแดนอื่นๆLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App