เดินหน้าประเทศไทยสู่ ASEAN 2025

สรุปข้อมุลจาการสัมนาเกี่ยวกับบทบาทประเทศไทยต่อประชาคม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 2025 กล่าวถึง ยุทธศาตร์ แผนงาน วิสัยทัศน์ และบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอนาคตโดยเฉพาะในอีก 10 ปีข้างหน้า เน้นการพัฒนาคนคนในด้าน การสร้างวีธีคิด (Mindset) ของคนไทยให้กล้าออกไปแข่งขันในบริบทที่ไม่เคยชินและสร้างคนให้มีความเป็นสากล (Cosmopolitan) มากขึ้น วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเมืองต่อความมั่นคงของประชาคมอาเซียนโดยเปรียบเทียบกรณี BREXIT ของสหภาพยุโรป (EU) กับอาเซียน ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง (connectivity) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2025 การพัฒนาความพร้อมการค้าไทย และแผนงานด้านสังคมและวัมนธรรมสู่อาเซียน 2025Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App