นโยบายของไทยต่อพม่า จากหนังสือชุดนโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น: ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของนักการทูตอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศ อธิบายความซับซ้อนของเหตุการณ์ อิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ภายใน และปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่าซึ่งได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และมโนทัศน์ของกลุ่มผู้นำทั้งสองประเทศที่เห็นต่างกันทั้งด้านการเมือง ความมั่งคง เศรษฐกิจ และปัญหาชนกลุ่มน้อยภายในของพม่าที่ทำให้การกระทบกระทั่งระหว่างกัน ชี้ให้เห็นความขัดแย้งมากกว่าความร่วมมือ ความหวาดระแวงและความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับต่ำ เห็นความขัดแย้งที่เริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2501 ที่เปลี่ยนแปลงประเทศพม่าเข้าสู่ยุครัฐบาลทหารโดยนายพลเนวิน  อธิบายสาเหตุความไม่ลงรอยกันของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการจัดการปัญหาชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-พม่า กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของพม่าต่อประเทศไทยที่ลดความแข็งกร้าวลงเพื่อแสวงหาความร่วมมือ อธิบายนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อพม่า ซึ่งได้รับอิทธิพลการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App