เงื่อนไข (Terms and conditions)

 • ผู้ขอใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มต้องเป็นนิสิต อาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ จำนวนอย่างน้อย 4 คน กรุณาใส่ Student ID ของทุกคนที่เข้าใช้ห้อง
 • ใช้บริการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง/วัน ถ้าต้องการใช้ติดต่อกันมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน และมีห้องว่าง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ
 • หากมาช้าเกินกว่า 15 นาที ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่จองห้องในเวลาที่ใกล้ปิดห้องสมุด (เช่น 17.00-18.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ 20.00-21.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ หรือ 23.00-24.00 น.ในช่วงสอบ) กรุณาออกจากห้องก่อนเวลาปิด 10 นาที

 • Reservations must be made by groups of CU member, at least, 4 people per room. Use 4 CU student IDs to make a reservation.
 • Reservations last to 2 hours a day. If the extension of usage time is needed, please contact at the reservation counter on the second floor. In examination period, any request of extension will not be granted.
 • Reservations will be automatically cancelled if the reservation holder are late than 15 minutes.
 • If the reservations are made near the library closing time (17.00-18.00 For Sat-Sun, 20.00-21.00 in Weekdays, and 23.00-24.00 for examination period), please be aware to leave the room 10 minutes before the mentioned time.

ขั้นตอนการจองห้องและเข้าใช้บริการ (To make reservation and use the service)

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ระดับชั้น Student ID ของผู้จอง email ของผู้จอง Student ID ของนิสิตที่ร่วมใช้ห้องอย่างน้อย 3 คน (สำหรับนิสิตวิทยาลัยปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี Student ID ให้พิมพ์ Student ID 7 ตัวแรกและตามด้วย p)
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. ก่อนเข้าใช้บริการ แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวครบทุกคนตามจำนวนที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม

 1. Click any date to make a reservation. (Reservations can be made up to 7 days in advance)
 2. Click at the green areas to make reservation.
 3. Fill the form with 4 student IDs and an email of the reservation holder. (for Petroleum and Petrochemical College student enter the first 7 digits and type p by the final digit)
 4. Click submit, then check the notice email from the reservation system to see the reservation details.
 5. Please show student ID card at the reservation counter to get the keycard.

ขั้นตอนการยกเลิกการจองห้อง (To make cancellation)

 1. คลิกที่แถบสีแดงจะปรากฎชื่อผู้จองที่ด้านล่างตาราง
 2. กรอกอีเมลที่ใช้ในการจองห้อง แล้วกดปุ่ม Submit
 3. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับจากระบบ และคลิกที่ link ที่แนบไปกับอีเมลเพื่อยืนยันการยกเลิกการจองห้อง
 4. เมื่อมาตรวจสอบที่ตารางการจองห้อง ห้องที่เคยจองไว้ แถบสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

 1. Click at the red areas, and the list of the reservation holder will be shown below.
 2. Enter the same email used in the reservation, then click submit.
 3. Check the email from reservation system and click the attached link to confirm the cancellation.
 4. Once the cancellation is confirmed, the cancelled room will change to green (available).

เมื่อเข้าใช้ห้อง กรุณาติดต่อรับกุญแจได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2
2019 March
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.0021.00-22.0022-23.0023-24.00
Room 1 (Flr 2) (10 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 2 (Flr 2) (10 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 3 (Flr 2) (10 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 4 (Flr 2) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 5 (Flr 2) (10 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 6 (Flr 2) (10 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 7 (Flr 4) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 8 (Flr 4) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 9 (Flr 4) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 10(Flr 4) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 11(Flr 5) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |
Room 12(Flr 5) ( 6 Seats) | | | | | | | | | | | | | | | |

รายละเอียดการจอง

* Required field


ผู้จอง :

* Required field

ถ้าต้องการยกเลิกการจองห้องนี้ ใส่อีเมล์ด้านล่าง