1. ส่งเสริมและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทรัพยากรห้องสมุด
  2. จัดบริการสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
  3. ถ่ายทอดและให้ความรู้ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. แนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ
  5. สนับสนุนความเป็นห้องสมุดดิจิทัลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. ประสานงานกับศูนย์/ฝ่ายต่างๆ ในสถาบันวิทยบริการ และห้องสมุดคณะ/สถาบันในจุฬาฯ เพื่อการใช้สารสนเทศร่วมกัน
  7. เพิ่มพูนความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดบริการ
  8. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดด้วยกิจกรรมต่างๆ


พัฒนาการ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากร
อาคารสถานที่ สถิติที่น่าสนใจ สาระน่ารู้

Last Updated : 14/12/48