สัทศาสตร์ : ระบบเสียงในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

สัทศาสตร์ : ระบบเสียงในภาษาอังกฤษและภาษาไทย เล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่เรียบเรียงและพัฒนาเนื้อหาขึ้นใหม่จากเล่มเดิมชื่อ สัทศาสตร์และสรศาสตร์เบื้องต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนมณี บุญจุน เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาสัทศาสตร์ สำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นวิธีการออกเสียง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ลักษณะของเสียงพยัญชนะและเสียงสระ มีตัวอย่างสัญลักษณ์ของเสียงทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย

รวบรวมและจัดทำโดย : นายชัยยันต์ พงษ์ไทย
ฝ่ายบริการผู้อ่าน

ดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมและสถานภาพหนังสือ

 

 

สารบัญ

ภาษาและภาษาศาสตร์ หน้า 1

หน่วยเสียงในภาษาอังกฤษ หน้า 101

กลไกการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง หน้า 6

เสียงพยัญชนะควบกล้ำ หน้า 128

เสียงพยัญชนะ หน้า 27

การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ หน้า 138

เสียงสระ หน้า 43

ลักษณะการลงเสียงท้ายวรรคตอน หน้า 163

เสียงวรรณยุกต์ หน้า 64

ระดับเสียงและท่วงทำนองเสียงในภาษาอังกฤษ หน้า 173

สรศาสตร์ หน้า 71

การกลายเสียงในภาษาอังกฤษตามลักษณะทางสัทศาสตร์ หน้า 184

หน่วยเสียงในภาษาไทย หน้า 82

   

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/07/2548