การประกวดคำขวัญ/คำกลอนคูก้า-คิวเอ

การประกวดคำขวัญ/คำกลอน ส่งเสริมกิจกรรมระบบประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2544

มีผู้ส่งคำขวัญ/คำกลอนเข้าร่วมทั้งหมด 56 สำนวน ตัดสินโดยคณะกรรมการดังนี้

  1. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย

  2. รศ.ดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช

  3. ดร.สมประสงค์ ศรีชัย

  4. คุณเรืองศรี จุลละจินดา

  5. กรรมการประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพ

ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลที่ 1
คุณศิมารัฐ มีฉิม ฝ่ายบริการผู้อ่าน

วิสัยทัศน์ 

คุณภาพ

ก้าวไกล

พันธกิจ

สถาบัน

สืบสาน

กลยุทธ์ 

วิทย 

ลือนาน

มาตรฐาน

บริการ

มั่นคง 

รางวัลที่ 2 
สโนไวท์ (คุณประจวบ หมากเลย์) ฝ่ายบริการจ่าย-รับฯ 

คุณภาพ ...

คน

คุณภาพ ...

งาน 

คุณภาพ ...

บริการ

ปณิธาน ...

สถาบันฯ 

รางวัลที่ 3 
คุณรุ่งฤดี แสงบุญส่ง ศูนย์เอกสารประเทศไทย 

ประกันคุณภาพบริการ  

บริหารเป็นระบบ

ครบขั้นตอนไม่ซ้อนซ้ำ 

ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล 

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 
คุณเสาวลักษณ์ เดชะไกศยะ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

วิสัยทัศน์ก้าวล้ำ ก้าวนำด้วยคุณภาพ
เป็นศูนย์ศาสตร์ทางปัญญา พัฒนาสู่สากล

 รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 
คุณวราวรรณ บัวคำ ศูนย์เอกสารประเทศไทย 

ประกันคุณภาพ การปฏิบัติงาน ตอบสนอง ความต้องการ ของผู้ใช้ 
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลได้  เพื่อความก้าวไกล ของวิทยบริการ

 

คำขวัญ/คำกลอน 56 สำนวน ที่ส่งเข้าประกวดคำขวัญ/คำกลอน