ระเบียบการให้บริการห้องศึกษาและค้นคว้ากลุ่ม (study room) ชั้น 2

ให้บริการเฉพาะอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

วัน-เวลาที่ให้บริการ

 1. เปิดให้บริการทุกวัน จำนวน 6 ห้อง (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ ให้บริการไม่เกิน 3 ห้อง) ให้บริการครั้งละ 2 ชั่วโมง ดังนี้
  วันจันทร์ - วันอาทิตย์
  • 8.00 น. - 10.00 น.( วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 9.00 น.)
  • 10.00 น. - 12.00 น.
  • 12.00 น. - 14.00 น.
  • 14.00 น. - 16.00 น.
  • 16.00 น. - 18.00 น.
  • 18.00 น. - 20.00 น.
  • 20.00 น. - 21.40 น.
 2. วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ ให้บริการห้องศึกษากลุ่ม ไม่เกิน 3 ห้อง (เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร)

วิธีใช้ห้อง Study Room

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้องศึกษาและค้นคว้ากลุ่มที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้จอง อีเมลของผู้จอง โทรศัพท์มือถือของผู้จอง และคลิกเลือกสถานภาพของผู้จอง และสังกัด:ภาควิชาของผู้จอง และใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. วันที่มาขอใช้ห้อง ให้นำบัตรนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หรือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 เพื่อแลกบัตรและอุปกรณ์ในการใช้ห้อง (เมื่อเลิกใช้ห้องให้มาแลกบัตรคืน ถ้าไม่คืนเสียค่าปรับ 100 บาท) และเมื่อหมดคาบเวลา หากผู้ใช้ไม่ออกจากห้อง หรือออกจากห้องช้า หอสมุดจะคิดค่าปรับ 15 นาทีละ 30 บาทต่อคน
 6. ห้องศึกษากลุ่ม จะสามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถจองห้องศึกษากลุ่มได้ คนละ 1 คาบ ต่อวัน และไม่เกินสัปดาห์ละ 5 ครั้ง
 7. กรุณานำบัตรนิสิต/เจ้าหน้าที่ มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้ห้อง 10 นาที เพื่อยืนยันการใช้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ (เฉพาะกรณีที่ห้องเต็มหรือมีคนจองต่อ) และระบบจะเก็บรายชื่อผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ไว้ในบัญชีเมื่อครบสามครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องศึกษากลุ่มเป็นเวลา 7 วัน
 8. ขอความร่วมมือ
  • ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
  • ไม่ นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องศึกษาฯ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจนเกิดความเสียหายต่อห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม เสียค่าปรับระหว่าง 200 – 1,000 บาท
  • กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในห้อง หากสูญหาย หอสมุดจะไม่รับผิดชอบ
  • ไม่ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • รักษาความสะอาดและตรวจสอบทรัพย์สินก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
  • เก็บโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นระเบียบทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  • ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  • กรณีที่มีการทำผิดระเบียบหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องศึกษากลุ่มได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

 1. กรณีห้องว่างไม่มีผู้ใช้ สิทธิ์จองในระบบครบ หากต้องการใช้ห้อง หรือ หรือใช้ห้องต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ
 2. กรณีมีห้องว่าง แต่ผู้มาขอใช้บริการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้บุคลากรหอสมุดติดต่อขอคำแนะนำที่คุณสุมาลี หรือคุณปรียาพร


ระเบียบการใช้ห้อง consultation ชั้น 1

ให้บริการเฉพาะอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

ผู้เข้าใช้ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ช่วงเวลาที่ต้องการใช้บริการ (**กลุ่มละไม่เกิน 2 ชม.**)

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 9.00 น.

วิธีใช้ห้อง Consultation

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้อง Consultation ที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้จอง อีเมลของผู้จอง โทรศัพท์มือถือของผู้จอง และคลิกเลือกสถานภาพของผู้จอง และสังกัด:ภาควิชาของผู้จอง และใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. วันที่มาขอใช้ห้อง กรุณานำบัตรนิสิต/เจ้าหน้าที่ มาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1ก่อนเข้าใช้ห้อง 10 นาที เพื่อยืนยันการใช้

หมายเหตุ

กรณีห้องว่างไม่มีผู้ใช้ สิทธิ์จองในระบบครบ หากต้องการใช้ห้อง หรือ หรือใช้ห้องต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

ระเบียบการใช้ห้อง Theater ชั้น 1

ให้บริการเฉพาะอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะเภสัชฯ ที่มาฝึกงาน ต้องจองห้องก่อนเวลาใช้ไม่เกิน 15 นาที

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 9.00 น.

วิธีใช้ห้อง Theater

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้อง Theater ที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้จอง อีเมลของผู้จอง โทรศัพท์มือถือของผู้จอง และคลิกเลือกสถานภาพของผู้จอง และสังกัด:ภาควิชาของผู้จอง และใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. วันที่มาขอใช้ห้อง กรุณานำบัตรนิสิต/เจ้าหน้าที่ มาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1ก่อนเข้าใช้ห้อง 10 นาที เพื่อยืนยันการใช้
 6. กรุณามาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องเสียงและการฉายภาพก่อนวันประชุม และหอสมุดไม่มีบุคลากรให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างการประชุม
 7. ไม่รับประทานอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่มในห้องประชุม Theater
 8. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผู้ใช้ห้องยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้ห้อง และยินดีให้หอสมุดสงวนสิทธิการขอใช้ห้องของท่านในครั้งต่อไป

หมายเหตุ

 1. กรณีห้องว่างไม่มีผู้ใช้ สิทธิ์จองในระบบครบ หากต้องการใช้ห้อง หรือ หรือใช้ห้องต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ
 2. กรณีมีห้องว่าง แต่ผู้มาขอใช้บริการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้บุคลากรหอสมุดติดต่อขอคำแนะนำที่คุณสุมาลี หรือคุณปรียาพร


ขั้นตอนการยกเลิกการจองห้อง
 1. คลิกที่แถบสีแดงจะปรากฎชื่อผู้จองที่ด้านล่างตาราง
 2. กรอกอีเมลที่ใช้ในการจองห้อง แล้วกดปุ่ม Submit
 3. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับจากระบบ และคลิกที่ link ที่แนบไปกับอีเมลเพื่อยืนยันการยกเลิกการจองห้อง
 4. เมื่อมาตรวจสอบที่ตารางการจองห้อง ห้องที่เคยจองไว้ แถบสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว


2019 August
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

08.00-10.00 น.10.00-12.00 น.12.00-14.00 น.14.00-16.00 น.16.00-18.00 น.18.00-20.00 น.20.00-21.40 น.
ชั้น 2 ห้อง study1 (12 ที่นั่ง) | | | | | | |
ชั้น 2 ห้อง study2 (8 ที่นั่ง) | | | | | |
ชั้น 2 ห้อง study3 (8 ที่นั่ง) | | | | | | |
ชั้น 2 ห้อง study4 (8 ที่นั่ง) | | | | | | |
ชั้น 2 ห้อง study5 (8 ที่นั่ง) | | | |
ชั้น 2 ห้อง study6 (4 ที่นั่ง) | | |
ชั้น 1 ห้อง consultation (3 ที่นั่ง) | | | | | | |
08.00-12.00 น.12.00-16.00 น.16.00-20.00 น.20.00-23.00 น.
ชั้น 1 ห้อง Theater (50 ที่นั่ง) | | | |

รายละเอียดการจอง

* Required field


มีความประสงค์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต และยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ชำรุด
รายละเอียดการจอง

* Required field


มีความประสงค์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต และยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ชำรุด
รายละเอียดการจอง

* Required field


รายละเอียดการจอง

* Required fieldเครื่องโปรเจคเตอร์          เครื่องคอมพิวเตอร์         เครื่องเล่น DVD              เครื่องเล่น Bluray          เครื่องเสียง                     ไมโครโฟนผู้จอง :

* Required field

ถ้าต้องการยกเลิกการจองห้องนี้ ใส่อีเมล์ด้านล่าง