ระเบียบการให้บริการห้องศึกษาและค้นคว้ากลุ่ม (study room) ชั้น 2

ให้บริการเฉพาะอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

วัน-เวลาที่ให้บริการ

 1. เปิดให้บริการทุกวัน จำนวน 6 ห้อง (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ ให้บริการไม่เกิน 3 ห้อง) ให้บริการครั้งละ 2 ชั่วโมง ดังนี้
  วันจันทร์ - วันอาทิตย์
  • 8.00 น. - 10.00 น.( วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 9.00 น.)
  • 10.00 น. - 12.00 น.
  • 12.00 น. - 14.00 น.
  • 14.00 น. - 16.00 น.
  • 16.00 น. - 18.00 น.
  • 18.00 น. - 20.00 น.
  • 20.00 น. - 21.40 น.
 2. วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ ให้บริการห้องศึกษากลุ่ม ไม่เกิน 3 ห้อง (เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร)

วิธีใช้ห้อง Study Room

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้องศึกษาและค้นคว้ากลุ่มที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้จอง อีเมลของผู้จอง โทรศัพท์มือถือของผู้จอง และคลิกเลือกสถานภาพของผู้จอง และสังกัด:ภาควิชาของผู้จอง และใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. วันที่มาขอใช้ห้อง ให้นำบัตรนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หรือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 เพื่อแลกบัตรและอุปกรณ์ในการใช้ห้อง (เมื่อเลิกใช้ห้องให้มาแลกบัตรคืน ถ้าไม่คืนเสียค่าปรับ 100 บาท) และเมื่อหมดคาบเวลา หากผู้ใช้ไม่ออกจากห้อง หรือออกจากห้องช้า หอสมุดจะคิดค่าปรับ 15 นาทีละ 30 บาทต่อคน
 6. ห้องศึกษากลุ่ม จะสามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถจองห้องศึกษากลุ่มได้ คนละ 1 คาบ ต่อวัน และไม่เกินสัปดาห์ละ 5 ครั้ง
 7. กรุณานำบัตรนิสิต/เจ้าหน้าที่ มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้ห้อง 10 นาที เพื่อยืนยันการใช้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ (เฉพาะกรณีที่ห้องเต็มหรือมีคนจองต่อ) และระบบจะเก็บรายชื่อผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ไว้ในบัญชีเมื่อครบสามครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องศึกษากลุ่มเป็นเวลา 7 วัน
 8. ขอความร่วมมือ
  • ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
  • ไม่ นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องศึกษาฯ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจนเกิดความเสียหายต่อห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม เสียค่าปรับระหว่าง 200 – 1,000 บาท
  • กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในห้อง หากสูญหาย หอสมุดจะไม่รับผิดชอบ
  • ไม่ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอด อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • รักษาความสะอาดและตรวจสอบทรัพย์สินก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
  • เก็บโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นระเบียบทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  • ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  • กรณีที่มีการทำผิดระเบียบหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องศึกษากลุ่มได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กรณีห้องว่างไม่มีผู้ใช้ สิทธิ์จองในระบบครบ หากต้องการใช้ห้อง หรือ หรือใช้ห้องต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

ระเบียบการใช้ห้อง consultation ชั้น 1

ให้บริการเฉพาะอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

ผู้เข้าใช้ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ช่วงเวลาที่ต้องการใช้บริการ (**กลุ่มละไม่เกิน 2 ชม.**)

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 9.00 น.

วิธีใช้ห้อง Consultation

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้อง Consultation ที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้จอง อีเมลของผู้จอง โทรศัพท์มือถือของผู้จอง และคลิกเลือกสถานภาพของผู้จอง และสังกัด:ภาควิชาของผู้จอง และใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. วันที่มาขอใช้ห้อง กรุณานำบัตรนิสิต/เจ้าหน้าที่ มาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1ก่อนเข้าใช้ห้อง 10 นาที เพื่อยืนยันการใช้

หมายเหตุ

กรณีห้องว่างไม่มีผู้ใช้ สิทธิ์จองในระบบครบ หากต้องการใช้ห้อง หรือ หรือใช้ห้องต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

ระเบียบการใช้ห้อง Theater ชั้น 1

ให้บริการเฉพาะอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะเภสัชฯ ที่มาฝึกงาน ต้องจองห้องก่อนเวลาใช้ไม่เกิน 15 นาที

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 9.00 น.

วิธีใช้ห้อง Theater

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้อง Theater ที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. ใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้จอง อีเมลของผู้จอง โทรศัพท์มือถือของผู้จอง และคลิกเลือกสถานภาพของผู้จอง และสังกัด:ภาควิชาของผู้จอง และใส่ Username ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. วันที่มาขอใช้ห้อง กรุณานำบัตรนิสิต/เจ้าหน้าที่ มาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1ก่อนเข้าใช้ห้อง 10 นาที เพื่อยืนยันการใช้
 6. กรุณามาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องเสียงและการฉายภาพก่อนวันประชุม และหอสมุดไม่มีบุคลากรให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างการประชุม
 7. ไม่รับประทานอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่มในห้องประชุม Theater
 8. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผู้ใช้ห้องยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้ห้อง และยินดีให้หอสมุดสงวนสิทธิการขอใช้ห้องของท่านในครั้งต่อไป

หมายเหตุ

กรณีห้องว่างไม่มีผู้ใช้ สิทธิ์จองในระบบครบ หากต้องการใช้ห้อง หรือ หรือใช้ห้องต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ

ขั้นตอนการยกเลิกการจองห้อง
 1. คลิกที่แถบสีแดงจะปรากฎชื่อผู้จองที่ด้านล่างตาราง
 2. กรอกอีเมลที่ใช้ในการจองห้อง แล้วกดปุ่ม Submit
 3. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับจากระบบ และคลิกที่ link ที่แนบไปกับอีเมลเพื่อยืนยันการยกเลิกการจองห้อง
 4. เมื่อมาตรวจสอบที่ตารางการจองห้อง ห้องที่เคยจองไว้ แถบสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว


2018 November
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

08.00-10.00 น.10.00-12.00 น.12.00-14.00 น.14.00-16.00 น.16.00-18.00 น.18.00-20.00 น.20.00-21.40 น.
ชั้น 2 ห้อง study1 (12 ที่นั่ง) | || | | |
ชั้น 2 ห้อง study2 (8 ที่นั่ง) | || | | | |
ชั้น 2 ห้อง study3 (8 ที่นั่ง) | || | | | |
ชั้น 2 ห้อง study4 (8 ที่นั่ง) | || | | | |
ชั้น 2 ห้อง study5 (8 ที่นั่ง) | || | | | |
ชั้น 2 ห้อง study6 (4 ที่นั่ง) | || | | | |
ชั้น 1 ห้อง consultation (3 ที่นั่ง) | | | | | |
08.00-12.00 น.12.00-16.00 น.16.00-20.00 น.20.00-23.00 น.
ชั้น 1 ห้อง Theater (50 ที่นั่ง) || | |

รายละเอียดการจอง

* Required field


มีความประสงค์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต และยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ชำรุด
รายละเอียดการจอง

* Required field


มีความประสงค์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต และยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ชำรุด
รายละเอียดการจอง

* Required field


รายละเอียดการจอง

* Required fieldเครื่องโปรเจคเตอร์          เครื่องคอมพิวเตอร์         เครื่องเล่น DVD              เครื่องเล่น Bluray          เครื่องเสียง                     ไมโครโฟนผู้จอง :

* Required field

ถ้าต้องการยกเลิกการจองห้องนี้ ใส่อีเมล์ด้านล่าง