Information Service for Learning and Research Center

ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยทรัพยากร มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการจัดเตรียมอย่างมีระบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและระดับการศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสารสนเทศตรงตามความต้องการ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ ศึกษาและเลือกใช้นวัตกรรมการบริการเพื่อพัฒนาทั้งบริการพื้นฐานและบริการเชิงลึก ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งศึกษาแนวโน้มการใช้บริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากร และช่วยสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของ 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่

 1. กลุ่มภารกิจบริการยืม-คืนและบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Circulation & Interlibrary Loan Services) รับผิดชอบงาน
  • รับสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet)และสมาชิกสำนักงานวิทยทรัพยากร
  • ทำบัตรสมาชิก
  • ดูแลฐานข้อมูลสมาชิก
  • บริการยืม-คืนหนังสือ/สิ่งพิมพ์
  • บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งระหว่างห้องสมุดภายในจุฬาฯ และหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการจองและสำรองหนังสือประกอบรายวิชา
  • ดำเนินการเรื่องหนังสือหาย และทวงหนังสือเกินกำหนด
 2. กลุ่มภารกิจบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Service) รับผิดชอบงาน
  • บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าในระดับต่าง ๆ ได้แก่ คำถามทั่วไป คำถามวิชาการ และคำถามเชิงลึก
  • บริการ One Stop Services : บริการช่วยค้นหาตัวเล่ม บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
  • จัดทำคู่มือบริการสารสนเทศ
 3. กลุ่มภารกิจบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Promotion Service) รับผิดชอบงาน
  • ปฐมนิเทศการใช้บริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร และอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
  • จัดทำบรรณนิทัศน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
  • จัดนิทรรศการห้องสมุด
  • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
  • บริการนำชม/ศึกษาดูงาน
  • จัดกิจกรรมและบริการเชิงรุก
 4. บริการสนับสนุนการวิจัย ( Research Support Services)
  • บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
  • บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย
  • บริการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  • บริการข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการ
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์
  • บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคลแก่ผู้ใช้ในด้านการทำวิจัย
  • บริการโปรแกรมจัดบรรณานุกรม รวมถึงฝึกอบรมการใช้งาน
  • บริการให้คำแนะนำการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
  • บริการตรวจสอบค่า Impact factor
  • บริการตรวจสอบการอ้างถึงผลงานที่ตีพิมพ์แล้วเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพของงาน
  • สนับสนุนการจัดทำผลงานที่ไม่ลอกเลียนผู้อื่นผ่านเครื่องมือตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลทั้งที่บอกรับและพัฒนาขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ Turnitin และอักขราวิสุทธิ์
  • ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการวิจัย ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การใช้งานโปรแกรม จัดการบรรณานุกรม การตรวจสอบการคัดลอกข้อมูล
  • ประสานงานกับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในต่างประเทศ จัดบรรยายเพื่อให้คำแนะนำและความรู้ในการทำวิจัยและการเขียนผลงานให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • บริการสืบค้นสารสนเทศ ประมวลผล และ/หรือสังเคราะห์สารสนเทศ
  • สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยการสมัครเป็นสมาชิก RSS Club เพื่อรับทราบข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้น

ผู้จัดการศูนย์ : นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 02-218-2928
สถานที่ : ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร
E-mail : prangtip.i@car.chula.ac.th

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App