FAQ

1. บุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) ต้องทำอย่างไร?1. I am Public User How do I Download Full Text?
 1. โปรดลงทะเบียนเข้าใช้งาน : https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/
 2. ดูวิธีการลงทะเบียนใช้งาน : https://www.car.chula.ac.th/upload/reg-vpn.pdfM
 3. ดูวิธีการสืบค้นข้อมูล : https://www.car.chula.ac.th/upload/How-to-CUIR@2017-September.pdf
 4. ดูวิธีการปลดล็อคไฟล์ฉบับเต็มเพื่อให้สามารถพิมพ์บนแผ่นกระดาษได้ : http://www.car.chula.ac.th/unlock.php
 1. Please Register : https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/
 2. Learn How to Register : https://www.car.chula.ac.th/upload/reg-vpn.pdf
 3. Learn How to Searching https://www.car.chula.ac.th/upload/How-to-CUIR@2017-September.pdf
 4. Web site for unlock PDF : http://www.car.chula.ac.th/unlock.php
2. เคยลงทะเบียนแล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?2. I already Register but forget the password How do I do?
 1. เลือกเมนู Forget Password : https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/forget.php
 2. กรอก e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ที่ช่อง e-mail
 3. ตั้งรหัสผ่านใหม่ ที่ช่อง New-Password
 4. คลิกที่ ปุ่ม Request
 5. จะมี e-mail จากระบบ ส่งไปที่ Inbox ใน e-mail ของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันรหัสผ่านที่ท่าน
  (หากไม่พบ ให้ลองตรวจสอบใน Spam Mail หรือ Junk Mail)
 6. ให้ลองเข้าใช้งาน CUIR : https://cuir.car.chula.ac.th/
 1. Click on menu Forget Password : https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/forget.php
 2. Put your e-mail address
 3. Put your new password
 4. Click Request
 5. Please check your e-mail inbox, the library will send link for you to confirm new password
  (if you not found, Please check Spam mail / Junk mail)
 6. Try on CUIR : https://cuir.car.chula.ac.th/
3. ถ้าเป็นนิสิตหรือบุคลากรจุฬาฯ สามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) ต้องทำอย่างไร?3. If I am CU student or CU staff, how do I find CU Theses/Research Report?
 1. เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://cuir.car.chula.ac.th/
 2. ใส่ Login / password
  สำหรับนิสิต Login = รหัสนิสิต 8 ตัวแรก
  สำหรับบุคลากร Login = User name ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
 3. จะพบข้อมูลการเข้าใช้งานสำเร็จ คำว่า Login Successful
 1. Open website : https://cuir.car.chula.ac.th/
 2. Put Login / password
  CU student Login = Student ID 8 number
  CU staff Login = Username to connect CU internet
 3. You got Login Successful
4. ค้นหาวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มไม่พบในฐาน CUIR?4. I cannot find Fulltext?
วิทยานิพนธ์ที่ท่านต้องการนั้น ทาง CUIR ยังไม่ได้ดำเนินการสแกนตัวเล่มเข้าสู่ระบบเนื่องจาก
 1. ไฟล์วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
 2. วิทยานิพนธ์ชื่อเรื่องนั้นๆ อาจอยู่ในระหว่างระงับการเผยแพร่
 3. วิทยานิพนธ์ของปีการศึกษาล่าสุดอยู่ระหว่างการรอนำส่งจากทางบัณฑิตวิทยาลัย
 4. วิทยานิพนธ์ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) ของหลักสูตรต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย
CUIR has not done a scan of the Theses since.
 1. Electronic theses files are currently being processed.
 2. Thesis title may be suspended.
 3. The thesis of the last academic year is pending from Graduate School.
 4. Thesis of the Petroleum and Petrochemical College, College of Public Health Sciences, Sasin Graduate Institute of Business Administration and Individual Study (IS) of various courses. That is not under Graduate School.
5. ต้องการใช้ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ต้องทำอย่างไร?5. I want to use Thesis (printed / hard copy)?
 1. บริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ปีพิมพ์ 2486-2555 ได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขา อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 2
  • เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
   ปิดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • โทรศัพท์ 02-218-3109
 2. หากท่านสังกัดหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่านสามารถใช้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด (ILL) โดยติดต่อผ่านห้องสมุดในสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่
 1. CU theses Year 1943 – 2012 are available at Office of Academic Resources Chaloem Rajakumari 60 (Charmchuree 10) branch at 2nd floor
  • Open hours
   Monday – Friday 9 am – 5 pm
   Saturday – Sunday 9 am – 6 pm
   Close on Public Holiday
  • Telephone number 02-218-3109
 2. Please contact your University Librarian for Inter Library Loan Service (ILL)
6.สามารถปลดล็อคไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกประเภทหรือไม่6. Can all types of electronic files be unlocked?
      คลังปัญญาจุฬาฯ อนุญาตให้ทำการปลดล็อคเพื่อการพิมพ์ได้เฉพาะไฟล์วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยท่านสามารถทำการปลดล็อคได้ที่เว็บ : http://www.car.chula.ac.th/unlock.php
      ทั้งนี้โปรดให้ความสำคัญกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และจริยธรรมทางวิชาการ
      CUIR allowed to be unlocked thesis electronic file only. You can unlock it at: http://www.car.chula.ac.th/unlock.php
      Please pay attention to copyright and plagiarism
7. ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งคำถามผ่านทางอีเมล์7. More information, Please contact by e-mail
      cuir@car.chula.ac.th       cuir@car.chula.ac.th