แนะนำการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนิสิตวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 10.15 - 12.00 น. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เทคโนโลยีปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 58 คน เข้าฟังบรรยายแนะนำการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีการค้นสารสนเทศ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยมีคุณระเบียบ แสงจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากรLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App