ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และ วังบางขุนพรหม

เครือข่ายวิชาชีพห้องสมุด โดยคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดในจุฬาฯ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำบุคลากรสังกัดเครือข่ายห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน 49 คน ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ“หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และ วังบางขุนพรหม” ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุด ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการ และการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการห้องสมุด เป็นการเพิ่มความรู้ เสริมทักษะในการดำเนินงานและการให้บริการแก่บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด อีกทั้งได้นำแนวทางการพัฒนางานมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทีมงานห้องสมุดขอขอบคุณผู้ให้การต้อนรับทั้งสองหน่วยงาน ที่ให้การต้อนรับ ดูแลด้วยความอบอุ่น พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุดต่อไปLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App