ต้องการอ้างอิงราชกิจานุเบกษาใน EndNote ทำได้อย่างไร?

สามารถทำได้โดยใช้วิธีการแก้แบบ (edit style) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปแบบการอ้างอิง (ยกตัวอย่างแบบ APA)

ชื่อกฎหมาย. //(ปี,/วัน/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่มที่/ ตอนที่.//หน้า/เลขหน้า.

1. ที่โปรแกรม EndNote เลือกที่เมนู Edit –> Output Style –> Edit “APA 6th”

2. ที่ Bibliography คลิกที่ Templates และในช่อง Reference Type เลื่อนมาที่ Legal Rule or Regulation

2015-10-30_140017

3. ทำการแก้รูปแบบโดยคลิกที่ปุ่ม Insert Field เพิ่มฟิลด์ Translate Title เพื่อใช้สำหรับกรอกชื่อกฎหมาย

และปรับรูปแบบบรรณานุกรมให้เป็นดังภาพ

2015-10-30_141957

4. คลิกที่เมนู File เลือก Save As จากนั้นตั้งเป็นชื่อใหม่

5. การกรอกข้อมูลให้เลือก Reference Type เป็น Legal Rule or Regulation จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ ดังนี้

2015-10-30_144044

ตัวอย่างราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/127/14.PDF
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App