เมื่อต้องการอ้างอิงแบบ “อ้างถึงใน” ทำอย่างไร

พิจารณาว่าต้องการให้รายการ original หรือ secondary หรือทั้งสองรายการ ไปปรากฏอยู่ใน References ท้ายเล่ม

1.ถ้าท้ายเล่ม ต้องการให้ปรากฏทั้ง 2 รายการ แต่!! แยกเป็นคนละลำดับกันได้

ให้ Insert Selected Citation รายการ original แล้วพิมพ์คำว่า อ้างถึงใน ต่อ

จากนั้น Insert Selected Citation รายการ secondary

2.ถ้าท้ายเล่ม ต้องการให้ปรากฏเพียงรายการใด รายการหนึ่ง

ให้ Insert Selected Citation เฉพาะรายการที่ต้องการให้ไปอยู่ในท้ายเล่ม

ส่วน อีกรายการหนึ่ง และคำว่า อ้างถึงใน ใช้วิธีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีทำ In-text citation ใช้วิธี Edit & Manage Citation เติม ผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ของอีกรายการหนึ่ง และคำว่า อ้างถึงใน ในช่อง Prefix หรือ Suffix ตามความเหมาะสม เพื่อให้เข้าไปอยู่ในวงเล็บ

2.2  กรณีทำ citation ไว้ในส่วน Footnote แบบ Chicago style หรือเป็น citation ที่ไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ ใช้วิธีพิมพ์ ผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ของอีกรายการหนึ่ง และคำว่า อ้างถึงใน เติมเข้าไปได้ตามปกติ

**โดยทั่วไปจะยึดให้แสดงท้ายเล่มเฉพาะ รายการ secondary**

3. ถ้าท้ายเล่ม ต้องการให้ปรากฏทั้ง 2 รายการ โดยอยู่รวมเป็นลำดับเดียวกัน

ต้องทำผ่าน Insert Selected Citation ทั้งสองรายการรวมกันในครั้งเดียวจึงต้องสร้างรายการในโปรแกรม EndNote ให้เป็นรายการเดียว ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

3.1 กรณีทำ In-text citation เวลาสร้างรายการในโปรแกรม EndNote ให้ลงข้อมูลของ Original ตาม Type และ field ปกติ จากนั้นจึงลงข้อมูลของ Secondary ต่อใน field อื่นๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้สำหรับ Type นั้น

ตัวอย่างเช่น    สร้างรายการเป็น Type: Book section

อาจเลือก field คือ Label, Keywords, Notes. สำหรับลงข้อมูล ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, สำนักพิมพ์และข้อมูลอื่นๆ ของรายการ Secondary (ดูต่อที่ ส่วนเสริม)

ไปที่ Edit Output Style > Bibliography > Template ของ Type ที่ลงข้อมูลไปเมื่อสักครู่

–          พิมพ์คำว่า อ้างถึงใน ต่อท้ายเทมเพลตของเอกสารประเภทนั้น แล้ว Insert field ที่ลงข้อมูลของ Secondary เพิ่มเข้าไป

–          จัดลำดับ field เติมเครื่องหมาย เคาะวรรค ปรับแต่งตัวอักษร ให้ตรงกับที่ต้องการให้แสดงผลท้ายเล่ม

–          บันทึกเป็น style ใหม่

กลับมาที่ Microsoft word เวลาทำการ Insert Selected Citation จะเห็นว่ามีเฉพาะ ผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ของ Original เท่านั้นปรากฏอยู่ในวงเล็บ ให้เติม Secondary ด้วยวิธีเดียวกับ 2.1

แต่สำหรับท้ายเล่มนั้น จะพบว่าแสดงผลครบทั้งสองรายการ โดยมีคำเชื่อมว่า อ้างถึงใน เรียบร้อย

3.2 กรณีทำ citation ไว้ในส่วน Footnote แบบ Chicago style (หรือสไตล์อื่นๆ ที่มีเทมเพลตสำหรับ Footnote ต่างหาก) ให้ลงข้อมูลรายการในโปรแกรม EndNote และ Edit Output Style > Bibliography > Template ของ Type ที่ลงข้อมูล ด้วยวิธีเดียวกับ 3.1

**และแก้ไขเพิ่มที่ Edit Output Style > Footnote > Template ของ Type ที่ลงข้อมูลด้วย**

–          บันทึกเป็น style ใหม่

กลับมาที่ Microsoft word เวลาทำการ Insert Selected Citation จะเห็นว่าทั้ง Citation ในส่วน Footnote และที่ปรากฏท้ายเล่ม แสดงผลครบทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้ว

ส่วนเสริม

เวลาสร้าง New Reference ของรายการประเภทนี้ ให้ลงข้อมูลรายการแรกตามวิธีปกติ

ส่วนรายการที่อยู่หลัง อ้างถึงใน แยกลงดังตัวอย่าง

–          ฟิลด์แรกที่เพิ่ม สมมติเป็น Label ให้พิมพ์ในช่องนี้ว่า วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน

–          ฟิลด์ที่สองที่เพิ่ม สมมติเป็น Keywords ให้พิมพ์ในช่องนี้ว่า เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 4: วัฒนธรรมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย

–          ฟิลด์สุดท้ายที่เพิ่ม สมมติเป็น Notes ให้พิมพ์ในช่องนี้ว่า พิมพ์ครั้งที่7, (นนทบุรี: สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 149.

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้เป็นการลงข้อมูลสำหรับผู้ที่ทำ Citation ในส่วน Footnote แบบ Chicago style เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ทำ In-text Citation ให้พิจารณา การแสดงผลของรายการอ้างอิงท้ายเล่ม เป็นหลัก ว่าสมควรจะแยกลงข้อมูลเป็นกี่ฟิลด์ และเรียงลำดับข้อมูลอย่างไรLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App