เกื้อ วงศ์บุญสิน / Kua Wongboonsin (ศาสตราจารย์ / Professor)

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ / College of Population Studies

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-218-7358 / 662-255-1469

kua@chula.ac.th

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  หนังสือ-ตำรา / Book

 1. Kua Wongboonsin; Guest P.  2005.  The Demographic Dividend: Policy Options for Asia.  Bangkok : College of Population Studies, Chulalongkorn University; Asian Development Research Forum; and the Thailand Research Fund, 2005.
 2. เกื้อ วงศ์บุญสิน.  2547.  ประชากรศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  รายงานการประชุมทางวิชาการ / Proceedings

 1. Kua Wongboonsin; Guest P; Vipan Prachuabmoh.  2547.  "Demographic change and demographic dividend in Thailand.", Paper presented at The International Conference on the Demographic Window and Healthy Aging: Socioeconomic Challenges and Opportunities May 10-11, 2004.  Beijing, China.
 2. เกื้อ วงศ์บุญสิน.  2547.  "ประชากรผู้สูงอายุ: ปัญหาที่ท้าทาย.", เอกสารประกอบการประชุม ในการประชุมเรื่อง "ผู้สูงอายุ: ขุมทรัพย์ทางปัญญา", จัดโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมกับ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ. ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, 94-112.  กรุงเทพฯ.
 3. Kua Wongboonsin; Patcharawalai Wongboonsin.  2546.  "To Reposition Thailand via Effective Vocation Education in Response to Changing Needs in the Globalization Era.", Paper presented at the APEC Forum on Human Resources Development 2003" Effective Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Response to the Changing Needs due to Technological Innovation and Globalization", 4-6 February 2004.  Chiba, Japan.

  บทความในหนังสือ / Book Section

 1. G. J. Kost, et al.  2005.  "Minimizing health problems to optimize the demographic dividend: The role of point-of-care testing." In The Demographic Dividend: Policy Options for Asia, 56-89.  Bangkok : College of Population Studies, Chulalongkorn University; Asian Development Research Forum; and the Thailand Research Fund.
 2. เกื้อ วงศ์บุญสิน, null.  2547.  "6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร, หน้า 1-12." 6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร, 1-12.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. Kua Wongboonsin.  2004.  "The Demographic Dividend and M-Curve Labor Force Participation in Thailand."  Applied Population and Policy 1, 2: 115-122. (in Thai)

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่