เกศกาญจน์ เกศวยุธ / Kasekarn Kasevayuth (อาจารย์ ดร. / Dr.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ / Dentistry

ชีวเคมี / Biochemistry

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-218-8672 / 662-218-8670

kasekarn@hotmail.com

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต / Philosophy Degree - / Cell Biology, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japan - / -
    Modify Delete
  2. ปริญญาบัณฑิต / Bachelor Degree ทันตกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย / Chulalongkorn University, Thailand - / -
    Modify Delete
เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
  • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
  • ระบุรหัสผ่านที่นี่