ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ / Pakpoom Supiyaphan (รองศาสตราจารย์ / Associate Professor)

คณะแพทยศาสตร์ / Medicine

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา / Oto-Laryngology

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-256-4103, 662-252-7787 / 

pakpoom@md.chula.ac.th

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. วินัย แวดวงธรรม , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2553.  "กล่องเสียงตีบตันในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซด์ ผลสืบเนื่องจากการบาดเจ็บของกล่องเสียงที่ไม่ได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่ในระยะแรก."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  43, 1 (ม.ค.) : 29-38. (in Thai) Winai Wadwongtham ; Pakpoom Supiyaphun.  2010.  "Laryngotracheal stenosis : sequelae of unrecognized laryngeal injuries in motorcycle accident patients ."  Chula Med J 43, 1: 29-38. (in Thai)
 2. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, คเณศร์ แวววิจิต , ธนวัต พงศ์สุพัฒน์ , ประศาสน์ บุณยพิพัฒน์, เสาวณีย์ เย็นฤดี.  2553.  " มูโคอิปิเดอมอยด์คาร์ซิโนมาของกล่องเสียง."   จดหมายเหตุทางแพทย์ 69, 9 ( ก.ย.) :  500-504. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun; Kanate Vaewvichit ; Tanawat Pongsupat ; Prasat Boonyapipat ; Saowanee Yenrudi.  2010.  "Mucoepidermoid carcinoma of the larynx : report of two cases."  J Med Assoc Thai  69, 9:  500-504. (in Thai)
 3. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2550.  "How I do It? Blepharoplasty : Short incision technique."  ว.หู คอ จมูก และใบหน้า 8, 2: 56-60. (in Thai)
 4. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, อภิรดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์.  2548.  "ผลของการใช้แผ่นกาวดึงรั้งปีกจมูกด้านนอกต่อการหายใจทางจมูกในอาสาสมัครคนไทย : การประเมินด้วยเครื่องมือตรวจวัดแรงเสียดทานของจมูก และเครื่องมือวัดขนาดโพรงจมูกด้วยคลื่นเสียง."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 49, 4: 203-211. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun; Apiradee Snidvong Na Ayuthaya; Virachai Kerekanjanarong.  2005.  "Effect of external nasal dilator strip on nasal respiration in normal Thai volunteers : Rhinomanometric and acoustic rhinometric evaluation."  Chula Med J 49, 4 (Apr) : 203-211. (in Thai)
 5. วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล, จันทรา นราตรีคูณ.  2548.  "ผลกระทบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อระบบการได้ยิน."  จดหมายเหตุทางแพทย์  88, Suppl 4: s231-s23. (in Thai) Virachai Kerekhanjanarong; Pakpoom Supiyaphun; Prinya Laungpitackchumpon; Jantra Naratricoon.  2005.  "The effect of mobile phone to audiologic system ."  J Med Assoc Thai  88, Suppl 4 (Sep) : s231-s23. (in Thai)
 6. สุพินดา แสงพานิชย์ , วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์.  2548.  "การศึกษาเปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดทอนซิลโดยวิธี Blunt dissection และวิธีการผ่าตัดโดยใช้ radiofrequency."  จดหมายเหตุทางแพทย์ 88, 12: 1880-1883. (in Thai) Supinda Saengpanich; Virachai Kerekhanjanarong ; Pakpoom Supiyaphun ; Phooripan Aramwatanapong.  2005.  "Comparison of pain after radiofrequency tonsillectomy compared with conventional tonsillectomy : A pilot study."  J Med Assoc Thai 88, 12 (Dec) : 1880-1883. (in Thai)
 7. จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ , พรรณทิพา ฉัตรชาตรี , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2548.  "ผนังกั้นจมูกทะลุกับการใช้สเตียรอยด์พ่นจมูก."  ว.กุมารเวชศาสตร์ 44, 1: 47-50. (in Thai) J Ngamphaiboon ; P Chatchatee ; P Supiyaphan.  2005.  "Nasal septal perforation and topical nasal corticosteroid."  Thai J Pediatr 44, 1: 47-50. (in Thai)
 8. สุพินดา แสงพานิชย์, ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์ , ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2547.  "การศึกษาความแม่นยำในการทำนายผลการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนังในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 48, 8: 531-538. (in Thai) Supinda Saengpanich; Ladda Chochaipanitnon ; Songklot Auemjaturapat ; Pakpoom Supiyaphun.  2004.  "Accuracy of patients' prediction in perennial allergic rhinitis ."  Chula Med J  48, 8 (Aug) : 531-538. (in Thai)
 9. เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ , อรลักษณ์ รอดอนันต์ , พรอรุณ สิริโชติวิทยากร.  2547.  "การวางยาสลบโดยใช้ยาฉีดร่วมกับการกลั้นหายใจเป็นระยะสำหรับการส่องกล้องผ่าตัดกล่องเสียง ."  จดหมายเหตุทางแพทย์ 87, 5 (May 2004 ;) : 547-550. (in Thai) Thewarug Werawatganon; Pakpoom Supiyaphun; Virachai Kerekhanjanarong ; Oraluxna Rodanant ; Pronarun Sirichotewithayakorn.  2004.  "Intermittent apnea and total intravenous anesthesia for microscopic laryngeal surgery."  J Med Assoc Thai 87, 5: 547-550. (in Thai)
 10. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , พิเชฐ สัมปทานุกุล , สุวัฒน์ วงศ์ฟู , วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์.  2546.  "ก้อนแอสเปอร์จิลโลมาของหูชั้นกลาง : โรคแทรกซ้อนในระยะยาวที่พบไม่บ่อยของการผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู."  จดหมายเหตุทางแพทย์   86, Suppl 2:  s358-s36. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun ; Pichet Sampatanukul; Suwat Vongfu ; Virachai Kerekhanjanarong.  2003.  "Aural aspergilloma : An unusual delayed complication of tympanoplasty ."  J Med Assoc Thai  86, Suppl 2 (Jun) :  s358-s36. (in Thai)
 11. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ , สุพินดา แสงพานิชย์ , อำนวย คัจฉวารี.  2546.  "การรักษาโรคหวัด ."  จดหมายเหตุทางแพทย์  86, Suppl 2:  s362-s37. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun ; Virachai Kerekhanjananarong ; Supinda Saengpanich ; Amnuay Cutchavaree.  2003.  "Treatment of the common cold ."  J Med Assoc Thai 86, Suppl 2 (Jun) :  s362-s37. (in Thai)
 12. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์ , วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ , สุพินดา แสงพานิชย์.  2545.  "การศึกษาเปรียบเทียบผลข้างเคียงของ pseudoephedrine ในยา loratadine plus pseudoephedrine sulfate repetabs tables (LTD+PSE repetabs) กับการให้ยา loratadine ร่วมกับ pseudoephedrine ในการรักษาผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ."  จดหมายเหตุทางแพทย์ 85, 6 (มิ.ย.) : 722-727. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun; Ladda Chochaipanichnon ; Virachai Kerekhanjanarong ; Supinda Saengpanich.  2002.  "A comparative study of the side effects between pseudoephedrine in loratadine plus pseudoephedrine sulfate repetabs tables and loratadine pseudoephedrine tablet in treatment of allergic rhinitis in Thai patients ."  J Med Assoc Thai 85, 6: 722-727. (in Thai)
 13. วิชัย พรธนเกษม, นริศร คงรัตนโชค , สายรุ้ง ศักดิกุล , อภิวัฒน์ มุทิรางกูร, ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์และอื่น ๆ.  2544.  "ยีน PERB11 (MIC) กับการเกิดโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  45, 3 (มี.ค. 2544) : 207-213. (in Thai) Wichai Pornthanakasem ; Narisorn Kongruttanachok ; Sairoong Sakdikul ; Apiwat Mutirangura ; Chanvit Leelayuwat, et al.  2001.  "PERB11 (MIC) as a possible susceptibility gene for nasopharyngeal cancer development ."  Chula Med J  45, 3: 207-213. (in Thai)
 14. สุพินดา แสงพานิชย์, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2544.  "Nasolacrimal duct injury from microscopic sinus surgery : preliminary report ."  จดหมายเหตุทางแพทย์  84, 4 (เม.ย.) : 562-565. (in Thai) Supinda Saengpanich; Virachai Kerekhanjanarong; Ladda Chochaipanich; Pakpoom Supiyaphun.  2001.  "รายงานเบื้องต้น การบาดเจ็บต่อท่อน้ำตาจากการผ่าตัดไซนัสโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ."   J Med Assoc Thai  84, 4: 562-565. (in Thai)
 15. P Luangpitakchumpon; K Vaewvichit; P Supiyaphun; P Isipradit.  2001.  "Sensitivity of auditory brainstem response in patients with acoustic neuroma, Medicine Beyond Frontiers the 42 annual Scientific Congress (Thai Physicians Association of America Faculty of Medicine Chulalongkorn University and King Chulalongkorn Memorial ."  Chula Med J 45, 6: 535. (in Thai)
 16. ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล, คเณศร์ แวววิจิต , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ์.  2544.  "ความไวของวิธีทดสอบคลื่นไฟฟ้าการได้ยินระดับก้านสมองในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกของเส้นประสาทหู."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 45, 9 (ก.ย.) : 767-775. (in Thai) Parinya Luangpitakchumpon; Kanate Vaewvichit ; Pakpoom Supiyaphun ; Permsarp Isipradit.  2001.  "Sensitivity of auditory brainstem response in patients with acoustic neuroma ."  Chula Med J 45, 9: 767-775. (in Thai)
 17. วีรชัย คีรีกาญจนะรงค์, นเรศ แตงอ่อน, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต.  2544.  "การใช้ยาฉีดสตีรอยด์บริเวณแผลผ่าตัดเพื่อบำบัดอาการปวดหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิล ."  จดหมายเหตุทางแพทย์ 84, Suppl 1 (มิ.ย.) : S391-S3. (in Thai) Virachai Kerekhanjanarong; Nared Tang-on; Pakpoom Supiyaphun; Veerapong Sastarasadhit.  2001.  "Tonsillar fossa steroid injection for reduction of the post-tonsillectomy pain ."  J Med Assoc Thai 84, Suppl 1: S391-S3. (in Thai)
 18. วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, เดชาศักดิ์ สุขนวล, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , มานัต อุทุมพฤกษ์พร.  2543.  "การผ่าตัดต่อมทอนซิล หรือต่อมอะดินอยต์ เพื่อแก้ไขภาวะการหยุดหายใจขณะหลับในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  44, 11 (พ.ย.) : 831-838. (in Thai) Virachai Kerekhanjanarong ; Dachasak Suknoul; Pakpoom Supiyaphun Manut Utoomprurkporn.  2000.  "Tonsillectomy and adenotonsillectomy in management of obstructive sleep apnea at King Chulalongkorn Memorial Hospital."  Chula Med J  44, 11: 831-838. (in Thai)
 19. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ , จักรกฤษณ์ กรณโสภณพันธ์ , วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต.  2543.  "การเปรียบเทียบผลระหว่างยาหยอดหูโอฟล็อกซาซิน กับยารับประทานอะม็อกซีย์ซิลลินร่วมกับยาหยอดหูคลอแรมเฟนิคอล ในการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังที่กำลังอักเสบเป็นหนอง ."   จดหมายเหตุทางแพทย์ 83, 1 (ม.ค.) :  61-68. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun ; Virachal Kerekhanjanarong ; Jackrit Koranasophonepun ; Veerapong Sastarasadhit.  2000.  "Comparison of Ofloxacin otic solution with oral Amoxycillin plus chloramphenicol ear drop in treatment of chronic suppurative otitis media with acute exacerbation ."  J Med Assoc Thai 83, 1:  61-68. (in Thai)
 20. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , พิเชฐ สัมปทานุกูล , ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ , วีรพงษ์ ศาสตราสาธิต.  2543.  "ก้อนคอริสโตมาชนิดเนื้อเยื่อกระดูกของลิ้น : รายงานผู้ป่วย 3 ราย ."  จดหมายเหตุทางแพทย์  83, 5 ( พ.ค.) : 564-568. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun; Pichet Sampatanukul ; Songklot Aeumjaturapat ; Virachai Kerekhanjanarong ; Veerapong Sastarasadhit.  2000.  "Lingual osseous choristoma : report of three cases ."  J Med Assoc Thai 83, 5: 564-568. (in Thai)
 21. นวพรรณ จารุรักษ์ , ชนพ ช่วงโชติ , อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , นรินทร์ วรวุฒิ.  2543.  "การตรวจพบโปรตีนเรติโนบลาสโตมาในโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 44, 2 (ก.พ.) : 107-117. (in Thai) Navapun Charuruks; Shanop Shuangshoti ; Apiwat Mutirangura ; Pakpoom Supiyaphun ; Narin Voravud.  2000.  "Retinoblastoma protein expression in nasopharyngeal carcinoma."  Chula Med J  44, 2: 107-117. (in Thai)
 22. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์.  2542.  "การปะแก้วหูอย่างง่ายสำหรับผู้ป่วยนอก."  จดหมายเหตุทางแพทย์  82, 12 (ธ.ค.) : 1220-1225. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun; Virachai Kerekhanjanarong.  1999.  "Myringoplasty : a simple procedure for out-patients ."  J Med Assoc Thai  82, 12: 1220-1225. (in Thai)
 23. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์, ศิริพรชัย ศุภนคร, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2541.  "รายงานผู้ป่วยเลือดกำเดาไหลรุนแรงจากภาวะติดเชื้อไรโนสปอริเดียม ."  จดหมายเหตุทางแพทย์ 81, 7 ( ก.ค.) : 555-558. (in Thai) Kornkiat Snidvongs; Siripornchai Supanakorn ; Pakpoom Supiyaphun.  1998.  "Severe epistaxis from rhinosporidiosis : a case report ."  J Med Assoc Thai  81, 7: 555-558. (in Thai)
 24. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , กรเกียรติ สนิทวงศ์ , ชนพ ช่วงโชติ , ชลเกียรติ โค้วประเสริฐ.  2540.  "มะเร็งของปลอกหุ้มเส้นประสาท : รายงานผู้ป่วย."   จดหมายเหตุทางแพทย์  80, 8 (ส.ค.) : 540-546. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun ; Kornkiat Snidvongs ; Shanop Shuangshoti ; Chonlakiet Khowprasert.  1997.  "Malignant transformation in a benign encapsulated schwannoma of retropharyngeal space : a case report."  J Med Assoc Thai 80, 8: 540-546. (in Thai)
 25. Supiyaphan P, et al.  1997.  "Genomic alterations in nasopharyngeal carcinoma : loss of heterozygosity and epstein-barr virus infection."  Br J Cancer 76, 6: 770-776. (in English)
 26. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ, ภาคภูมิ สุปิยพันธลพ, ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุม.  2538.  "การตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  39, 1 (ม.ค.) : 3-11. (in Thai) P Isipradit; P Supiyaphun; P Luangpitakchumpon.  1995.  "Otoacoustic emissions."  Chula Med J 39, 1: 3-11. (in Thai)
 27. วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์, ภาคภูมิ สุปิยพันธ์.  2538.  "กรน...เสียงรบกวนยามค่ำคืน."   จุฬาลงกรณ์เวชสาร  39, 7 (ก.ค.) : 471-481. (in Thai) V Keredhanjanarong; P Supiyaphun.  1995.  "Snoring ."  Chula Med J   39, 7: 471-481. (in Thai)
 28. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2536.  "จากวันมหิดล ถึงวันอานันทมหิดล และจากการตรวจกล่องเสียงด้วยกระจกสะท้อน ถึงการตรวจกล่องเสียงด้วยเครื่องสโตรโบสโคป ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 37, 5 (พ.ค.) : 291-293. (in Thai)
 29. ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล , ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์ , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2536.  "ความผิดปกติของเสียงพูด ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  37, 5 (พ.ค.) :  295-305. (in Thai) P Hirunwiwatkul; L Chochaipanichnon ; P Supiyaphun.  1993.  "Voice disorder."  Chula Med J  37, 5:  295-305. (in Thai)
 30. เสาวรส อัศววิเชียรจินดา, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , มณีวรรณ บุญรอด , ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์.  2536.  "การเสื่อมการได้ยินจากเสียง."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 37, 6 (มิ.ย.) : 365-374. (in Thai) S Asawavichianginda; P Supiyaphun ; M Boonrod ; L Chochaipanichnon.  1993.  "Noise-induced hearing loss."  Chula Med J  37, 6: 365-374. (in Thai)
 31. เสาวรส อัศววิเชียรจินดา, ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2535.  "แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเวียนศีรษะ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 36,4 : (เม.ย.) : 241-248. (in Thai) S Asawavichianginda ; P Supiyaphun.  1992.  "Evaluation and management of the dizzy patient ."  Chula Med J 36,4 :: 241-248. (in Thai)
 32. เสาวรส อัศววิเชียรจินดา , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2535.  "แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเวียนศีรษะ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  36, 4 ( เม.ย.) : 241-248. (in Thai) S Asawavichianginda ; P Supiyaphun.  1992.  "Evaluation and management of the dizzy patient."  Chula Med J 36, 4: 241-248. (in Thai)
 33. ภาคภูมิ สุปิยพันธ์, มานัต อุทุมพฤกษ์พร , ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์ , คำรพ เดชรัตนวิไชย.  2535.  "อาการแน่นจมูกข้างเดียวจากโรคไฟบรัสดิสเพลเซีย ของ เอ็ธมอยด์ไซนัส ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 36, 4 ( เม.ย.) : 293-297. (in Thai) P Supiyaphun; M Utoomprurkporn ; L Chochaipanichnon ; K Detratanawichai.  1992.  "Unilateral nasal obstruction from fibrous dysplasia of the ethmoid sunus."  Chula Med J  36, 4: 293-297. (in Thai)
 34. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2534.  "การรักษาโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแผนใหม่."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  35, 4 (เม.ย.) : 179-180. (in Thai)
 35. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2531.  "การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 32, 10 ( ต.ค.) : 859-860. (in Thai)
 36. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์, วรวิทย์ วรภัทรากุล , สุทธิพงษ์ ศิริมัย.  2531.  " การหนุนสายเสียงเข้าด้านในด้วย ซิลลาสติค อิมแปลนท์ เพื่อรักษาอัมพาตของสายเสียงข้างเดียว ."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร   32, 10 (ต.ค.) : 897-903. (in Thai) P Supiyaphun; V Vorapattrakul ; S Sirimai.  1988.  "Silastic implant for vocal cord medialization : a treatment for unilateral vocal cord paralysis ."  Chula Med J   32, 10: 897-903. (in Thai)
 37. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , วรวิทย์ วรภัทรากุล, วีระพงษ์ ศาสตรสาธิต.  2531.  "ถุงน้ำของกล่องเสียง."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  32, 10 (ต.ค.) : 921-925. (in Thai) P Supiyaphun; V Vorapattrakul ; V Sastarasadhit.  1988.  "Laryngeal cyst ."   Chula Med J  32, 10: 921-925. (in Thai)
 38. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต , กมล มหสุภาชัย.  2530.  " เนื้องอก carotid body : การศึกษาผู้ป่วย 8 ราย ."   ว.หู คอ จมูก และใบหน้า  2, 1 ( ม.ค.) : 41-48. (in Thai) P Supiyaphun ; V Sastarasadhit ; K Mahasupachai.  1987.  "Carotid body tumor : a study of eight cases ."  J Otolaryngol Head Neck Surg  2, 1: 41-48. (in Thai)
 39. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต, ลัดดา โชชัยพานิชย์นนท์, เข็มชาติ ต้นสกุลรุ่งเรือง.  2529.  " เนื้องอกแองจิโอไฟโบรมาในช่องปาก : รายงานผู้ป่วย 1 ราย ."  จดหมายเหตุทางแพทย์ 69, 7 (ก.ค.) : 382-385. (in Thai) Pakpoom Supiyaphun ; Veerapong Sastarasadhit ; Ladda Chochaipanichnon ; Kemchart Tonsakulrungruang.  1986.  "Intraoral angiofibroma : a case report ."  J Med Assoc Thai  69, 7: 382-385. (in Thai)
 40. ศิริพรชัย ศุภนคร , ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์.  2529.  "ซิฟิลิสของช่องปาก."  ว.หู คอ จมูก และใบหน้า  1, 1 (ม.ค.) : 45-48. (in Thai) Siripornchai Supanakorn ; Pakpoom Supiyaphun.  1986.  "Oral syphilis ."  J Otolaryngol Head Neck Surg  1, 1: 45-48. (in Thai)
 41. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ , อภิชัย วิธวาศิริ.  2527.  "เนื้องอก granular cell myoblastoma ของกล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย."  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  28:, 12 (ธ.ค.) : 1403-1420. (in Thai) P Supiyaphun ; A Vitavasiri.  1984.  "Granular cell myoblastoma of the larynx : a case report."  Chula Med J  28:, 12: 1403-1420. (in Thai)

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่