ทิศนา แขมมณี / Tisana Khammani (ศาสตราจารย์ / Professor)

คณะครุศาสตร์ / Education

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

 / 

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  หนังสือ-ตำรา / Book

 1. ทิศนา แขมมณี และภาษิต ประมวลศิลป์ชัย.  2548.  การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน: ประสบการณ์และกลยุทธ์ของนักวิชาการในการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.
 2. ทิศนา แขมมณี.  2548.  ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน: เรื่องยากที่ทำได้จริง!.  กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์.
 3. ทิศนา แขมมณี และภาษิต ประมวลศิลป์ชัย.  2547.  ประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้บริหารในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์.
 4. ทิศนา แขมมณี.  2547.  ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ 3 : เมธีทิปส์.
 5. ทิศนา แขมมณี และคณะ.  2546.  แนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วยระบบการวิจัยและพัฒนา.  ใน การวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน, หน้า 1-22 : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 6. ทิศนา แขมมณี และนงลักษณ์ วิรัชชัย.  2546.  เก้าก้าวสู่ความสำเร็จในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการสังเคราะห์งานวิจัย.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.
 7. ทิศนา แขมมณี, ชนาธิป พรกุล และพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์.  2545.  กระบวนการเรียนรู้: ความหมาย แนวทางพัฒนา และปัญหาข้องใจ.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.

  รายงานวิจัย / Research Report

 1. ทิศนา แขมมณี และคณะ.  2547.  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปกิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน.

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. ทิศนา แขมมณี.  2548.  "การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน: 4 ยุทธวิธีชี้ทางสู่ความสำเร็จ.".
 2. Khemmani, T.  2005.  "Learning, Teaching, Leading: A global perspective.".
 3. Khemmani, T.  2005.  "Whole school learning reform: Effective strategies from Thai schools.".
 4. ทิศนา แขมมณี.  2547.  "การปฏิรูปการเรียนรู้: ไปถึงไหนแล้ว?.".
 5. ทิศนา แขมมณี.  2516.  "กระบวนหาค่านิยมแท้.".
 6. ทิศนา แขมมณี.  2516.  "Sensitivity Training.".
 7. ทิศนา แขมมณี.  2515.  "กระบวนการเรียนรู้โดยการทำงานกลุ่ม.".

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่