เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี / Phao Suwansaksri (อาจารย์ / Lecturer)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-218-4367 / 662-218-4372

psuwan2006@yahoo.com

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  รายงานวิจัย / Research Report

 1. ไตรวัฒน์ วิรยศิริ, (หัวหน้าโครงการ), เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี และคนอื่น ๆ.  2545.  โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแผนปฏิบัติการปรับปรุงพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณวัดนาคกลาง วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม พระราชวังเดิม วัดโมลีโลกยาราม มัสยิดต้นสน วัดหงษ์รัตนาราม และกุฎีเจริญพาศน์.
 2. วีระ สัจกุล, (หัวหน้าโครงการ), เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรีและคนอื่น ๆ.  2544.  โครงการจ้างศึกษาและประชาพิจารณ์ระบบขนส่งมวลชนเสริมรางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์.
 3. วีระ สัจกุล, (หัวหน้าโครงการ), เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรีและคนอื่น ๆ.  2544.  แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณวัดบวรสถานสุทธาวาส : รายงานฉบับสมบูรณ์.
 4. วีระ สัจกุล, (หัวหน้าโครงการ), เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรีและคนอื่น ๆ.  2544.  แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณราชนาวีสโมสร : รายงานฉบับสมบูรณ์.
 5. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี.  2527.  รูปแบบและวิวัฒนาการเรือนพักอาศัยในภาคอีสานริมฝั่งแม่น้ำโขง.

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, ประชา แสงสายัณห์, พงศกร ยิ้มสวัสดิ์.  2548.  "ศาลาไทย ทางเข้าหอประชุมกองทัพเรือ.".
 2. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี.  2547.  "พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร.".
 3. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี.  2546.  "การอนุรักษ์เทวาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.".
 4. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี.  2545.  "เจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่พระมหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง จังหวัดมหาสารคาม.".
 5. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรีและเชษฐา พลายชุม.  2545.  "อาคารประดิษฐานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา.".
 6. เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี.  2544.  "เรือนไทยเสถียรธรรมสถาน.".

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่