อร่าม ศิริพันธุ์ / Aram Siriphan (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / Assistant Professor)

คณะรัฐศาสตร์ / Political Science

รัฐประศาสนศาสตร์ / Public Administration

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

0-2218-7236 / 0-2218-7215

Aram.S@Chula.ac.th

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  หนังสือ-ตำรา / Book

 1. อร่าม ศิริพันธุ์.  2545.  พุทธธรรมกับการบริหาร.  ใน บนเส้นทางการปฏิรูปทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 2. อร่าม ศิริพันธุ์.  2542.  รวมบทความและงานวิจัยที่ระลึกการเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สิตปรีชา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 กันยายน 2542.  ศรีสอางค์ วงศ์ทองดี, อร่าม ศิริพันธ์, วันชัย มีชาติ, บก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 3. อร่าม ศิริพันธุ์, วันชัย มีชาติ และชญานุช ศาลิคุปต.  2542.  การพัฒนา การบริหารงานบุคคลของกรมการผังเมือง: รายงานการวิจัย.  กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 4. อร่าม ศิริพันธุ์, ธนัน อนุมานราชธน.  2540.  แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม: รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำเสนอต่อ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 5. วันชัย มีชาติ และอร่าม ศิริพันธุ์.  2540.  การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อองค์กรกลางการเลือกตั้ง: รายงานการวิจัย.  กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 6. วันชัย มีชาติ และอร่าม ศิริพันธุ์.  2535.  การเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบโรงพยาบาลของรัฐ: รายงานผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 7. พิทยา บวรวัฒนา, อร่าม ศิริพันธุ์.  2535.  การเพิ่มประสิทธิผลองค์การของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย): รายงานการวิจัย.  [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. อร่าม ศิริพันธุ์.  2530.  "พุทธธรรมกับการบริหาร."  วารสารสังคมศาสตร์ 24, 2 (ส.ค.) : 35-53. (in Thai)
 2. อร่าม ศิริพันธุ์.  2525.  "ความขัดแย้งในองค์การ : เครื่องมือของนักบริหาร."  วารสารสังคมศาสตร์ 19, 2 (มิ.ย. 2525) : 51-61. (in Thai)

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่