ไตรรัตน์ จารุทัศน์ / Trirat Jarutach (รองศาสตราจารย์ / Associate Professor)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture

เคหการ / Housing Development

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-218-4354 / 662-218-4355

Trirat.j@chula.ac.th

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

 1. บรรยายเรื่อง "สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" , ที่ประชุมสัมมนาเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ คุณภาพที่คาดหวัง จัดโดยสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2546 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ / - วิทยากร / Speaker / 2546
  Edit Delete
 2. บรรยายเรื่อง "สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร สำหรับผู้สูงอายุ" บทความเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ผู้สูงอายุ : ขุมทรัพย์ทางปัญญา จัดโดย สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย วันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2547 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ / - วิทยากร / Speaker / 2547
  Edit Delete
 3. บบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์" จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 / - วิทยากร / Speaker / 2547
  Edit Delete
 4. บรรยายหลักสูตร "Monitoring and Speeding Up:Baan Eua Arthorn Housing Project" จัดโดย การเคหะแห่งชาติ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2548 / - วิทยากร / Speaker / 2548
  Edit Delete
 5. บรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care)" , กรมอนามัย วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2548 / - วิทยากร / Speaker / 2548
  Edit Delete
 6. บรรยายเรื่อง "ที่อยู่อาศัยปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ" , กระทรวงพัฒนาสังคม วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2548 และ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2548 / - วิทยากร / Speaker / 2548
  Edit Delete
 7. บรรยายเรื่อง "บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ" , กรมการแพทย์ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2548 และ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 / - วิทยากร / Speaker / 2548
  Edit Delete
 8. บรรยายเรื่อง "ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ" , ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 / - วิทยากร / Speaker / 2549
  Edit Delete
เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่