สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ / Santi Chantavilasvong (รองศาสตราจารย์ ดร. / Associate Professor Dr.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-218-4327 / 662-218-4372

research_santi@yahoo.com

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  หนังสือ-ตำรา / Book

 1. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2548.  สถาปัตยกถา.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
 2. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2543.  เลือก : สถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  รายงานวิจัย / Research Report

 1. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง และสันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2544.  สถานภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปัตยกรรมในประเทศไทย : รายงานการวิจัย.

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, เถกิง พัฒโนภาษ และศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์.  2549.  "สถาปัตยกรรมแห่งรัชกาลที่ 9 : รูปธรรมแห่งความเป็นธรรมิกราชา.".
 2. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, เถกิง พัฒโนภาษ, ภาวดี ธนวิสุทธิ์, ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์.  2548.  "สถาปัตยกรรมแห่งรัชกาลที่ 9 : รูปธรรมอันสำแดงถึงพระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นธรรมิการาชา.".
 3. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2546.  "ผลิตผลด้านวิชาการที่เคยเป็น ที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไป.".
 4. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2544.  "สัญลักษณ์ ประเพณี และวิวัฒนาการอันเกี่ยวกับสถูปโดยสังเขป.".
 5. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2544.  "บทนำแห่งสถาปัตยกรรม.".
 6. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2544.  "บทบันทึกความเข้าใจและความหลากหลายอันเนื่องมาแต่คำ บ้าน มิติที่หลากหลาย.".
 7. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2543.  "บทนำแห่งสถาปัตยกรรม.".
 8. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2542.  "สุนทรียทัศนะ เชิงพุทธ.".
 9. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2541.  "ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของทิศและประเด็นเกี่ยวเนื่องในบางมิติของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มแรก.".
 10. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2541.  "ลักษณะการอยู่อาศัยของชาวเขาทางตอนเหนือในประเทศไทย.".
 11. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2540.  "Theatre, Amphitheatre และอัฒจันทร์.".
 12. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, กอบกุล อินทรวิจิตร, สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, วีระ อินพันทัง.  2537.  "พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.".
 13. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2536.  "สาระโดยย่อด้านสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสิทนร์ถึงรัชกาลที่ 7.".
 14. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2530.  "บทบันทึกความเข้าใจและความหลากหลายอันเนื่องมาแต่คำ 'บ้าน'.".
 15. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์.  2523.  "ห้องแถวไทยในอดีต.".

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่