สมชาย อรรฆศิลป์ / Somchai Akkasilpa (นาย / Mr.)

คณะแพทยศาสตร์ / Medicine

อายุรศาสตร์ / Medicine

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

 / 

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. Yingyos Avihingsanon; Nattiya Pimtanothai ; Somchai Akkasilpa.  2004.  "Lupus Nephritis : Current concepts."  Chula Med J  48, 6 (Jun) : 387-403. (in Thai)
 2. ภาณุสิต เพชราภิรัชต์; สมชาย อรรฆศิลป์.  2004.  "Antiphospholipid syndrome."  J Thai Rheumatol 15, 1 (Jan) : 47-63. (in Thai)
 3. ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล; สมชาย อรรฆศิลป์.  2004.  "COX-2 inhibitor." 15, 3: 107-132. (in Thai)
 4. Somchai Akkasilpa; Manathip Osiri; Utis Desomchok ; Yingyos Avithingsanon.  2004.  "The efficacy of combined low dose of allopurinol and benzbromarone compared to standard dose of allopurinol in hyperuricemia."  J Med Assoc Thai  87, 9 (Sep) : 1087-1091. (in Thai)
 5. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน; สมชาย อรรฆศิลป์.  2004.  "Hepatitis C virus infection in systemic lupus erythematosus."  Thai J Rheumatol 15, 4 (Oct) : 185-197. (in Thai)
 6. ภวรัตน์ แสงอร่าม; สมชาย อรรฆศิลป์.  2004.  "Clinical aspects of autoantibodies in SLE."  J Thai Rheumatol 15, 2 (Apr) : 64-83. (in Thai)
 7. Somchai Akkasilpa; Yingyos Avihingsanon ; Punchong Hanvivadhanakul ; Jeerapat Wonchinsri.  2004.  "Clinical manifestations of patients with hyperuricemia."  J Med Assoc Thai 87, Suppl 2 (Sep) : s41-s44. (in Thai)
 8. นพพล บัวสี, สมชาย อรรฆศิลป์.  2546.  "การใช้ยาบิสฟอสโฟเนตในการรักษาโรคกระดูกพรุน." 14, 2: 56-72. (in Thai)
 9. กุลศิริ ธรรมโชติ; สมชาย อรรฆศิลป์.  2003.  "Antimalarial drugs and rheumatic diseases."  J Thai Rheumatol  14, 3 (Jul) : 115-130. (in Thai)
 10. สุประภาดา สุปิงคลัด; สมชาย อรรฆศิลป์.  2003.  "New treatment in rheumatoid arthritis."  J Thai Rheumatol 14, 4 (Oct) :  145-175. (in Thai)
 11. นพพล บัวสี; สมชาย อรรฆศิลป์.  2003.  "การใช้ยาบอสฟอสโฟเนตในการรักษาโรคกระดูกพรุน."  Chula J Intern Med 16, 3 (May-Jun) : 121-136. (in Thai)
 12. Jeerapat Wongchinsri; Teerapong Tantawichien; Manathip Osiri ; Somchai Akkasilpa; Utis Deesomchok.  2002.  " Infection in Thai patients with systemic lupus erythematosus : a review of hospitalized patients."  J Med Assoc Thai 85, Suppl 1:  S34-S39. (in Thai)
 13. Punchong Hanvivadhanakul; Somchai Akkasilpa ; Utis Deesomchok.  2002.  "Efficacy of benzbromarone compared to allopurinol in lowering serum uric acid level in hyperuricemic patients."  J Med Assoc Thai 85, Suppl 1: S40-S47. (in Thai)
 14. ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร, บุญจริง เกียรติก้องคีรี, ประภาพร พิสิษฐกุล, วรวิทย์ เลาห์เรณู, สมชาย อรรฆศิลป์และอื่น ๆ.  2545.  "แนวทางเวชปฎิบัติภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (Hyperuricemia) และโรคเก๊าท์ (Gout) โดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย." 3: 32-41. (in Thai)
 15. ธนิตา บุณยพิพัฒน์; สมชาย อรรฆศิลป์.  2002.  "Antiphospholipid syndrome."  J Thai Rheumatol 13, 2 (Apr) : 90-102. (in Thai)
 16. ฐิรดา ทองใบ; สมชาย อรรฆศิลป์.  2002.  "Fibromyalgia."  J Thai Rheumatol 13, 3: 141-153. (in Thai)
 17. ฐิรดา ทองใบ; สมชาย อรรฆศิลป์.  2002.  "Fibromyalgia."  Chula J Intern Med 15, 4 (Jul-Aug) : 127-138. (in Thai)
 18. ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร; บุญจริง เกียรติก้องคีรี; ประภาพร พิสิษฐกุล; วรวิทย์ เลาห์เรณู ; สมชาย อรรฆศิลป์, et al.  2002.  "แนวทางเวชปฏิบัติ ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (Hyperruricemia) และโรคเก๊าท์ (Gout) โดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย."  J Thai Rhaumatol 13, 1 (Jan) : 32-41. (in Thai)
 19. Somchai Akkasilpa; Manathip Osiri; Sittichai Ukritchon; Boonek Junsirim.  2001.  "Clinical features of septic arthritis of sternochlavicular joint."   J Med Assoc Thai 84, 1: 63-68. (in Thai)
 20. กาญจนา อุดมชัยกุล.  2001.  "SLE กับ การตั้งครรภ์."  J Thai Rheumatol 12, 4: 146-167. (in Thai)
 21. สุวิศิษฎ์ เชี่ยวธนะกุล; สมชาย อรรฆศิลป์.  2001.  "COX-2 NSAIDs."  J Thai Rheumatol 12, 3:  85-121. (in Thai)
 22. ธนิตา บุณพิพัฒน์; สมชาย อรรฆศิลป์.  2001.  "Antiphospholipid syndrome."  Chula J Intern Med 14, 3: 95-108. (in Thai)
 23. สุวิศิษฎ์ เชี่ยวธนะกุล; สมชาย อรรฆศิลป์.  2001.  "COX-2 NSAIDs."  Chula J Intern Med 14, 4 ( Jul-Aug) : 146-168. (in Thai)
 24. กาญจนา อุดมชัยกุล; สมชาย อรรฆศิลป์.  2001.  "SLE กับการตั้งครรภ์."  Chula J Intern Med 14, 6 (Nov-Dec) : 273-290. (in Thai)
 25. สมชาย อรรฆศิลป์.  2000.  "Gout and hyperuricemia."  Thai Rheum Bull 10, 1: 5-16. (in Thai)
 26. Manathip Osiri; Somchai Akkasilpa; Utis Deesomchok.  2000.  " Initial disease modifying antirheumatic drugs and prednisolone prescriptions for patients with rheumatoid arthritis : a 15-year study."  J Med Assoc Thai 83, 3:  217-224. (in Thai)
 27. สมชาย อรรฆศิลป์.  2000.  "Musculoskeletal manifestation of systemic lupus erythematosu."  Thai J Rheum 11, 3:  143-157. (in Thai)
 28. อาทินันท์ วสุวัต; สมชาย อรรฆศิลป์.  2000.  "Psoriatic arthritis."  Chula J Intern Med 13, 4: 152-155. (in Thai)
 29. นุสรา จิรายุสกมล; สมชาย อรรฆศิลป์.  1999.  "Systemic lupus erythematosus with muscle involvement."  Thai Rheum Bull 9, 3: 11-15. (in Thai)
 30. สมชาย อรรฆศิลป์.  1999.  "Gout and hyperuricemia."  Thai Rheum Bull 10, 1: 5-16. (in Thai)
 31. สมชาย อรรฆศิลป์.  1998.  "Clinical use of NSAIDs."  Thai Rheum Bull 9, 1: 10-20. (in Thai)
 32. สมชาย อรรฆศิลป์.  1998.  "Sternoclavicular joint arthritis."  Thai Rheum Bull 9, 2:  19-23. (in Thai)
 33. Manathip Osiri; Somchai Akkasilpa ; Utis Deesomchok; Somjai Reinprayoon.  1996.  "Streptococcal arthritis in Thai adults : case series and review."  J Med Assoc Thai  79, 12: 755-761. (in Thai)
 34. Somchai Akkasilpa.  1995.  "Clinical features of polymyositis/dermatomyositis in Chulalongkorn Hospital."  Chula Med J 39, 10:  723-731. (in Thai)
 35. สมชาย อรรฆศิลป์; พรรณพิศ สุวรรณกุล.  1992.  "New cephalosporins."  Chula J Intern Med 5, 2:  11-18. (in Thai)

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่