ศรีจิตรา บุนนาค / (นาย / Mr.)

คณะแพทยศาสตร์ / Medicine

กายวิภาคศาสตร์ / Anatomy

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

 / 

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

  บทความในวารสาร / Journal Article

 1. ศุภชัย ถนอมทรัพย์, พีระ บูรณะกิจเจริญ, บรรหาร กออนันตกูล, พึงใจ งามอุโฆษ, หญิงน้อย อุบลเดชประชารักษ์.  2544.  "แนวทางในการดูแลรักษาความดันโลหิตสูงในเวชปฎิบัติทั่วไป."  สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 18, 2: 10-23. (in Thai)
 2. Sutthichai Jitapunkul ; Srichitra Bunnag ; Shah Ebrahim.  1998.  "Effectiveness and cost analysis of community-based rehabilitation service in Bangkok ."  J Med Assoc Thai 81, 8: 572-578. (in Thai)
 3. ศรีจิตรา บุนนาค.  2535.  "ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ."   ว.ผู้สูงอายุ  12, ฉบับรวมเล่ม: 17-23. (in Thai)
 4. S Chompootaweep; S Jitapunkul; K Phunthumchinda S; Bunnag, P ; Lohsoonthorn L.  1991.  "The aged population in the geriatric clinic Chulalongkorn Hospital ."  Chula Med J  35, 9: 553-555. (in Thai)
 5. Sutthichai Jitapunkul; Montchai Chalaprawat ; Srichittra Bunnag ; Sumana Bhuvapanich ; Varasri Kangkaya, et al.  1991.  "The relationship between glucose and uric acid metabolism : influence of short term allopurinol on glucose metabolism."  J Med Assoc Thai  74, 2: 80-86. (in Thai)
 6. สุมนา ชมพูทวีป, สุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล, กัมมันต์ พันธุมจินดา, ศรีจิตรา บุนนาค, ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร.  2533.  "ผู้สูงอายุ : คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ." 15, 3: 30-33. (in Thai)
 7. C Sitthi-Amorn ; S Bunnag ; S Chandraprasert.  1989.  " Prevalence of diabetes mellitus : is urine test sufficient ."  Chula Med J 33, 4: 279-283. (in Thai)
 8. จรวย ศรีทอง, วรวิทย์ ทัตตากร, องอาจ วิพุธศิริ, ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, ศรีจิตรา บุนนาค.  2532.  "การสำรวจสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในแฟลตดินแดง ." 18, 4:  213-216. (in Thai)
 9. ศรีจิตรา บุนนาค.  2532.  " ปัญหาสุขภาพและแนวความคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ."  Thai Med Council Bull  18, 4: 251-263. (in Thai)
 10. Vitaya Sridama ; Sooksawas Harnsasvas ; Mali Leumphol ; Sophitsachi Pasatrat; Srichitra Bunnag.  1989.  "Measurement of lipid levels by using rapid dry chemistry method ."  Intern Med 5, 3: 91-95. (in Thai)
 11. Chad Wanishsawad ; Vitaya Sridama ; Sumontip Potjalongsile; Boontum Jirajan ; Narin Hiransuthikul, et al.  1988.  "Assessment of portable reflectance photometers and reagent strips in estimating plasma glucose level ."  J Med Assoc Thai  71, 9: 501-507. (in Thai)
 12. C Srithong; M Chalaprawat ; C Sitti-Amorn; S Bunnag ; B Matrakul.  1988.  "Health examination survey of the elderly at Koh-Chan ." 32, 12:  1055-1060. (in Thai)
 13. ศรีจิตรา บุนนาค.  2530.  "การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ผลกระทบของสุขภาพต่อบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคม ." 16, 7: 351-368. (in Thai)
 14. จิตร สิทธีอมร ; ศรีจิตรา บุนนาค ; สุนิตย์ จันทรประเสริฐ.  1987.  "Health service for the control of diabetes mellitus ."   Thai Med Council Bull  16, 9: 471-475. (in Thai)
 15. ศรีจิตรา บุนนาค.  2529.  "การควบคุมโรคเบาหวาน ด้วยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย."  2, 3: 47-53. (in Thai)
 16. ศรีจิตรา บุนนาค.  2528.  "บทบาทของผู้เชี่ยวชาญต่อการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ." 14, 3: 115-120. (in Thai)
 17. S Sitprija ; C Vajanamarhutue ; S Bunnag.  1982.  "Blood lactate and pyruvate in normal subjects and diabetic patients ."  Chula Med J  26, 4: 229-239. (in Thai)
 18. สดใส เวชชาชีวะ; สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์; มาคุ้มครอง โปษยะจินดา; ศรีจิตรา บุนนาค; ชูจิตร เปล่งวิทยา.  1982.  "Evaluation of thyroid antibody tests (Annual Scientific Meeting Faculty of Medicine, Chulalongkorn University April 19-23, 1982) (Abstract) ."  Chula Med J  26, 3: A-13. (in Thai)
 19. Em-on Benjavongkulchai ; Charoensri Vajanamarhutue ; Sophitsachi Vorachat; Srichitra C Bunnag.  1982.  "Comparison of two methods of blood glucose determination : reagent-strip method and modified single glucose oxidase-peroxidase method ."  J Med Assoc Thai   65, 1: 23-27. (in Thai)
 20. Srisuda Sitprija ; Charoensri Vajanamarhutue; Srichitra Bunnag.  1982.  "Blood lactate and pyruvate levels in diabetic patient treated with sulphonylureas with and without biguanides ."  J Med Assoc Thai  65, 2: 63-71. (in Thai)
 21. สดใส เวชชาชีวะ, พิทยา จันทรกมล, ศรีจิตรา บุนนาค.  2524.  "Autoantibodies ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง." 25, 2: 825-831. (in Thai)
 22. Srichitra Bunnag ; Sauvaluck Piampiti.  1979.  "Average weights by height of Thai adults ."  J Med Assoc Thai  62, 11: 579-588. (in Thai)
 23. ชูจิตร เปล่งวิทยา ; สุนิตย์ จันทรประเสริฐ; ศรีจิตรา บุนนาค.  1978.  "Myxedema coma ."  Chula Med J 22, 2: 113-122. (in Thai)
 24. ธิดา เศรษรัตนพงศ์ , วิศาล เยาวพงศ์ศิริ, เจริญศรี วจนะมฤธ , ศรีจิตรา บุนนาค , วิฑูร ชัยชาญวัฒนากุล.  2521.  "การวัดปริมาณกลูโคสในซีรั่มด้วย Modified single Glucose oxidase-Peroxidase : preliminary report ."  22, 3: 185-191. (in Thai)
 25. Srichitra C Bunnag ; Charoensri Vajanamarhutue; Kalaya Chienpradit ; Thanit Israsena.  1978.  "Lipid profile in diabetic and nondiabetic subjects with and without myocardial infarction ."   J Med Assoc Thai  61, 8: 503-513. (in Thai)
 26. Manasree Isarangkura; Sommai Bhongvej; Srichitra Bunnag.  1978.  "Adrenal insufficiency in newborn infant born of a mother who received corticosteroid throughout pregnancy ."  J Med Assoc Thai   61, 11:  647-650. (in Thai)
 27. ศรีจิตรา บุนนาค.  1978.  "ปัญหาที่ควรทราบในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน."  Navy Med J 18, 3: 89-110. (in Thai)
 28. ศรีจิตรา บุนนาค.  1976.  "Diabetes mellitus ."  Bull Dept Med Serv  1, 4: 66-88. (in Thai)
 29. Srichitra Bunnag; Thanit Israsena ; Puedsri Watananukul.  1972.  "Blood coagulation in maturity-onset diabetics before and after treatment with glibenclamide."   J Med Assoc Thai  55, 2:  80-86. (in Thai)

การกรอกชื่อผู้แต่ง

การกรอกชื่อผู้แต่งให้กรอก 1 ช่อง/ชื่อ หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คนให้กดปุ่ม 'Add Author' เพื่อเพิ่มผู้แต่ง รายชื่อที่กรอกจะเรียงตามลำดับบนลงล่าง และสามารถกรอกผู้แต่งได้สูงสุดถึง 5 คนสำหรับภาษาไทย
ให้กรอกชื่อ เว้นวรรค แล้วตามด้วยนามสกุล
สำหรับภาษาอังกฤษ
ให้กรอกนามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ และคั่นระหว่างนามสกุลกับชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)


การกรอกชื่อผู้แต่งให้ระบุแทนตนเองด้วยแท็ก '{me}' (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ' ) จากนั้นระบบจะใส่ชื่อให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าของโปรไฟล์มีชื่อว่า "สตีฟ (Steve)" นามสกุล "จ๊อบส์ (Jobs)" ให้กรอกในช่องผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า {me} จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

ภาษาไทย
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: สตีฟ จ๊อบส์, สมหญิง สกุลตรง

ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่กรอก: {me}
ผลลัพธ์: Jobs, Steve

ผู้แต่งอื่น ๆ
กรณีที่มีผู้แต่งเกินกว่า 5 คน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง 'et al' โปรแกรมจะต่อท้ายคำว่า 'และอื่น ๆ' และ et al. ให้โดยอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่