CU Intellectual Heritage Center

ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการดำเนินงานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการจัดหาและรวบรวมหนังสือ/เอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์หายาก และสื่อต่างๆที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยพร้อมจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการสงวนรักษาและอนุรักษ์ต้นฉบับอย่างเป็นระบบและต่อยอดองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

 • กลุ่มภารกิจงานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศมรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ
  1. พัฒนา/แสวงหา/รวบรวม หนังสือและเอกสารหายากทรงคุณค่า มรดกภูมิปัญญาจุฬาฯต่างๆ ให้เป็น collection ที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง
  2. สงวนรักษาและอนุรักษ์ตัวเล่มสิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆ และวัสดุที่เป็นมรดกภูมิปัญญาจุฬาฯ ของศูนย์ฯ
  3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ collection และการดำเนินงานของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
  4. จัดบริการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ
  5. บริหาร จัดการพื้นที่และ collection ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ หนังสือหายากทั่วไป ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ หนังสือกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร อาศรมวงษาธิราชสนิท โครงการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย สิ่งพิมพ์ประเทศไทย สิ่งพิมพ์จุฬา
  6. สำรวจสิ่งพิมพ์ใน collection (Inventory)
 • กลุ่มภารกิจงานนวัตกรรมเพื่อมรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ
  1. จัดทำ/ดำเนินงานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและเอกสารหายากทรงคุณค่า/ไมโครฟิลม์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  2. ดำเนินงานหอเกียรติยศ
  3. สร้าง/จัดหา/ริเริ่ม การนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ผู้จัดการศูนย์ :นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
สถานที่ : ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0-2218-2960
E-mail : Benja.r@car.chula.ac.th

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App