CU Libraries
ขณะนี้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 4 คณะ ได้แก่
  1. คณะพยาบาลศาสตร์
  2. คณะจิตวิทยา
  3. คณะสหเวชศาสตร์
  4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้ย้ายมาให้บริการรวมกันที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
credit ภาพ : https://twitter.com/ChulalongkornU

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดในกรณีพิเศษ

ติดต่อ งานบริการสาขาจามจุรี10 โทร. 02218-3109

หมายเหตุ:

หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะซึ่งห้องสมุดเหล่านี้ได้จัดทำไว้แต่เดิม (ตั้งแต่ มกราคม 2560 นี้ไม่ได้รับการปรับปรุงแล้ว) สามารถไปดูที่ URL เดิมของห้องสมุดแต่ละคณะ ได้แก่