ขอแนะนำคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยโฉมใหม่ เป็นฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ โครงงานทางวิชาการ หนังสือ บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย วีดิทัศน์บันทึกเหตุการณ์ เอกสารการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ (Fauna and Flora) และผลงานอื่นๆ

ขอแนะนำคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยโฉมใหม่ เป็นฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ โครงงานทางวิชาการ หนังสือ บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย วีดิทัศน์บันทึกเหตุการณ์ เอกสารการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ (Fauna and Flora) และผลงานอื่นๆ ทั้งของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อดิจิทัล สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก
สามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Fulltext) ได้แล้วLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App