CU Libraries & Alliances
เพื่อเป็นการให้บริการและเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการและได้แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 24 แห่ง ดังนี้

ลำดับชื่อสถาบัน
25 เมษายน 2560
1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3.มหาวิทยาลัยธนบุรี
4.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
5.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8.มหาวิทยาลัยสยาม
9.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
12.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
13.วิทยาลัยสันตพล
14.สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
5 พฤษภาคม 2560
15.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
16.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
2 มิถุนายน 2560
17.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 มิถุนายน 2560
18.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14 กุมภาพันธ์ 2561
19.มหาวิทยาลัยเกริก
16 กุมภาพันธ์ 2561
20มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
4 มิถุนายน 2561
21.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
22 มิถุนายน 2561
22.วิทยาลัยดุสิตธานี
30 ตุลาคม 2561
23.The National Central Library of Taiwan
1-2 พฤศจิกายน 2561
24.Tsinghua University Library