CU Libraries & Alliances
เพื่อเป็นการให้บริการและเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการและได้แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 20 แห่ง ดังนี้

ชื่อสถาบัน
25 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยสันตพล
สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
5 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
2 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 มิถุนายน 2560
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยเกริก
16 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต